Vedení daňové evidence, vedení účetnictví, zpracování mzdové agendy – Pardubice a okolí – Štěpánka Zemanová

Dobrý den,

děkuji, že jste navštívili moje stránky. Jmenuji se Štěpánka Zemanová a nabízím Vám služby v oblasti účetnictví, mezd a personalistiky. Živnostenské oprávnění mám již od roku 1998 a od té doby se účetní problematickou zabývám.

Co nabízím:

Nabízím zpracování účetnictví, daňové evidence a mezd – pro fyzické osoby/živnostníky, pro malé i střední firmy v Pardubicích a okolí. Nově jsem také k dispozici klientům z Holic a okolí, stejně tak je možné i v Chrudimi, Hradci Králové. V případě dohody lze služby zpracovávat i pro jiné oblasti, a to vzdáleným přístupem. Služby jsou poskytovány v souladu s platnou legislativou České republiky.

Preferuji oboustranně přímé jednání s klientem tak, aby mohly být dodrženy níže uvedené definice a zásady.

Účetnictví je nástroj sloužící podnikatelským subjektům pro věrné a pravdivé zachycení své ekonomické činnosti. Rozhodující účetní pravidla jsou stanovena zákonem o účetnictví (563/1991).

Účetnictví musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a přehledné.

Na základě výše uvedeného upřednostňuji dlouhodobou spolupráci, pravidelnou spolupráci (zpravidla měsíční periodu), a to zejména proto, aby bylo možné sledovat reálný vývoj Vaší podnikatelské činnosti, Vašich příjmů, výdajů, výnosů, nákladů. Při pravidelném sledování a zpracování lze odstranit spoustu nedostatků, které přirozeně v podnikání nastnou (např. dohledávání dokladů je velice častý jev).

Stejně tak, jako zaměstnanci mají měsíčně výplatu, i Vy , kteří podnikáte, musíte mít reálný přehled o tom, co děláte a za kolik, a případně můžete přizpůsobit svoji podnikatelskou strategii.“

Základní nabídka:

 • Zpracování účetnictví.
 • Zpracování daňové evidence.
 • Zpracování mzdové agendy.
 • Zpracování, vyhotovení a odeslání daňových tvrzení předepsaným způsobem (DPPO, DPFO, DPH, kontrolní hlášení, silniční daň), dále pak vyúčtování daní ze závislé činnosti, roční zúčtování daně zaměstnancům apod.
 • Poradenství v oblasti účetnictví, předání zkušeností z dlouholeté praxe, informací ze školení
 • Sledování změn v legislativě, upozornění na změny
 • Zastupování klientů na úřadech
 • Zajištění registrací/zrušení registrací subjektu k daním, na zdravotních pojišťovnán a České správě sociálního zabezpečení

Upřednostňuji individuální přístup k jednotlivým klientům, rozsah služeb je tedy stanoven dle dohody obou stran.

 • Služby lze poskytovat odděleně, např. jen zpracování mzdové agendy nebo jen zpracování účetnictví/evidence.
 • Služby jsou převážně dodávány dodavatelsky/externě v místě sídla zpracovatele. Použitý účetní program MONEY S3.
 • Vztah s klientem je podložen smluvně. Smlouva obsahuje jasné odpovědnosti, povinnosti a pravomoci zúčastněných stran.
 • Na vyžádání lze služby zpracovat dodavatelsky v místě sídla objednatele, je-li to nutné k návaznosti na různé informační toky nebo je v tomto případě upřednostňováno připojením ke vzdálené ploše počítače objednatele.
 • Na základě plné moci zastupuji a jednám na úřadech.
 • Zajistím převzetí dokladů, založení dokladů a předání zpracovaných dokladů zpět
 • Kontrolu správnosti daňový dokladů
 • Na vyžádání nebo dle dohody zpracuji průběžné závěrky pro potřeby bank, úvěrových společností apod.
 • Součástí daňové závěrky je vyhotovení daňového tvrzení, sestavení předepsaných účetních výkazů, příloh, zveřejnění závěrky na příslušných rejstřících (je-li to povinností firmy)
 • Elektronické podání všech daňových tvrzení na základě plné moci přes svoji datovou schránku, případně přes datovou schránku klienta nebo jiným dohodnutým způsobem.
 • Informace o změnách v legislativě.
 • V průběhu roku informuji o placení záloh apod.
 • Nejsem daňový poradce, nemohu zajistit odklad podání daňového tvrzení ve vlastní režii.

 

Výhody externího zpracování účetnictví, mezd:

 • Individuální přístup ke klientovi – individuální stanovení rozsahu služeb.
 • Individuální stanovení ceny za služby.
 • Účetní není Váš zaměstnanec – platíte pouze za skutečně odvedenou práci, cenu za služby Vám nenavyšují odvody pojistného, neplatíte nevyužitý fond pracovní doby.
 • Zpracovatel si zajišťuje na vlastní náklady software, hardware, školení, pojištění odpovědnosti atd.
 • Není-li stanoveno dohodou jinak, nemá přímý přístup k Vašim financím.
 • Zastupování na úřadech na základě plné moci, komunikace s úřady elektronicky přes vlastní datovou schránku šetří Váš čas.
 • Vhodné pro živnostníky, malé a střední podniky.
 • Vhodné pro zpracování většího počtu mezd, kdy podnikatel má oddělené funkce finanční a mzdové účetní.

 

Příklady poskytovaných služeb:

Vedení účetnictví zpravidla zahrnuje:

zaúčtování pokladních dokladů

 • zaúčtování vydaných a přijatých daňových dokladů – faktur
 • zaúčtování výpisů z běžných účtů
 • zaúčtování ostatních účetních dokladů
 • zpracování evidence hmotného a nehmotného majetku (dlouhodobého)
 • zpracování orientačních měsíčních závěrek (sdělení výsledků na vyžádání odběratele)
 • zpracování podkladů pro přiznání k DPH, kontrolního hlášení (dále jen KH), k silniční dani a vyhotovení daňových tvrzení, odeslání
 • zpracování podkladů pro daňové přiznání k DPPO a vyhotovení daňového tvrzení včetně sestavení výkazu zisku a ztrát, rozvahy, přílohy)
 • poskytování součinnosti při kontrolách prováděných finančním úřadem na základě plné moci

Dále dle dohody:

 • mimořádné závěrky pro třetí osoby (banky apod.)
 • statistické výkazy
 • kopírování a tisky podkladů zaslaných emailem
 • ostatní práce účetní a administrativní povahy dle vzájemné dohody
 • vystavení menšího počtu faktur pro klienta

 

Vedení daňové evidenci zpravidla zahrnuje:

 • zpracování, evidenci dokladů
 • evidenci příjmů a výdajů
 • daňovou evidenci majetku, stanovení odpisů
 • evidenci pohledávek a závazků
 • zpracování podkladů pro daňové přiznání k DPFO a vyhotovení daňového tvrzení, odeslání
 • poskytování součinnosti při kontrolách prováděných finančním úřadem na základě plné moci

Dále dle dohody:

 • mimořádné závěrky pro třetí osoby (banky apod.)
 • statistické výkazy
 • kopírování a tisky podkladů
 • ostatní práce účetní a administrativní povahy dle vzájemné dohody
 • vystavení menšího počtu faktur pro klienta

 

Zpracování mzdové agendy zpravidla zahrnuje:

Zpracování mezd se týká klientů bez ohledu na počet zaměstnanců

 • zpracování měsíčních mezd k výplatám včetně veškerých odvodů na sociální a zdravotní pojištění, podkladů k příkazu k úhradě, výplatních pásek, podkladů pro zaúčtování do účetnictví/evidence, není-li zpracování účetnictví součástí smlouvy o poskytování služeb
 • vedení mzdových listů a evidenčních listů důchodového zabezpečení
 • provedení ročního zúčtování daně zaměstnanců
 • zpracování veškerých hlášení týkajících se mezd, odeslání
 • zpracování přihlášek a odhlášek zaměstnanců na zdravotní pojišťovny a příslušnou správu sociálního zabezpečení
 • poskytování součinnosti při kontrolách prováděných finančním či pracovním úřadem, správou sociálního zabezpečení a zdravotními pojišťovnami na základě plné moci
 • sepsání obecných pracovních smluv, dohod o provedení práce a jiných pracovněprávních dokumentů

 

Dle dohody:

 • sepsání speciálních pracovních smluv, dohod o provedení práce a jiných pracovněprávních dokumentů
 • statistické výkazy
 • ostatní práce účetní a administrativní povahy dle vzájemné dohody (evidence exekucí, vyplnění podkladů pro dávky apod.)
 • zpracování daňového přiznání DPFO pro zaměstnance (pokud nelze provést roční zúčtování daně)

Zpracování DPH a kontrolního hlášení, souhrnné hlášení

Nedílnou součástí a samozřejmostí poskytovaných služeb při zpracování účetnictví a daňové evidence je zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty (DPH), kontrolního hlášení (KH) a souhrnného hlášení všem klientům – plátcům DPH.