Zpracování mzdové agendy zpravidla zahrnuje:

 • zpracování měsíčních mezd k výplatám včetně veškerých odvodů na sociální a zdravotní pojištění, podkladů k příkazu k úhradě, výplatních pásek, podkladů pro zaúčtování do účetnictví/evidence, není-li zpracování účetnictví součástí smlouvy o poskytování služeb,
 • vedení mzdových listů a evidenčních listů důchodového zabezpečení,
 • provedení ročního zúčtování daně zaměstnanců,
 • zpracování veškerých hlášení týkajících se mezd, odeslání,
 • zpracování přihlášek a odhlášek zaměstnanců na zdravotní pojišťovny a příslušnou správu sociálního zabezpečení,
 • poskytování součinnosti při kontrolách prováděných finančním či pracovním úřadem, správou sociálního zabezpečení a zdravotními pojišťovnami na základě plné moci,
 • sepsání obecných pracovních smluv, dohod o provedení práce a jiných pracovněprávních dokumentů.

Dále je možné zajistit:

 • sepsání speciálních pracovních smluv, dohod o provedení práce a jiných pracovněprávních dokumentů,
 • statistické výkazy,
 • ostatní práce účetní a administrativní povahy dle vzájemné dohody (evidence exekucí, vyplnění podkladů pro dávky apod.),
 • zpracování daňového přiznání DPFO pro zaměstnance (pokud nelze provést roční zúčtování daně).