Vedení účetnictví zpravidla zahrnuje:

 • zaúčtování pokladních dokladů,
 • zaúčtování vydaných a přijatých daňových dokladů – faktur,
 • zaúčtování výpisů z běžných účtů,
 • zaúčtování ostatních účetních dokladů,
 • zpracování evidence hmotného a nehmotného majetku (dlouhodobého),
 • zpracování orientačních měsíčních závěrek (sdělení průběžných výsledků na vyžádání),
 • zpracování podkladů pro daňové přiznání k DPPO a vyhotovení daňového tvrzení včetně sestavení výkazu zisku a ztrát, rozvahy, přílohy).

Vedení daňové evidenci zpravidla zahrnuje:

 • zpracování, evidenci dokladů,
 • evidenci příjmů a výdajů,
 • daňovou evidenci majetku, stanovení odpisů,
 • evidenci pohledávek a závazků,
 • zpracování podkladů pro daňové přiznání k DPFO a vyhotovení daňového tvrzení, odeslání.

Dále je možné zajistit:

 • mimořádné závěrky pro třetí osoby (banky apod.),
 • statistické výkazy,
 • ostatní práce účetní a administrativní povahy dle vzájemné dohody,
 • vystavení menšího počtu faktur pro klienta.